Wat is 5G?

 5G is écht anders dan zijn voorgangers 2G, 3G en 4G.

Lees hier over de invloed van 5G op o.a.:

– Onze gezondheid 

– Natuur & Milieu 

– Privacy en Techniek 

Effecten 5g Gezondheid
Gezondheid

In 2011 heeft de World Health Organisation (WHO) straling van mobiele telefoons, wifi en andere draadloze toepassingen geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend (categorie 2B). 

De Duitse vakvereniging Kompetenzinitiative organiseerde in Mainz van 4 tot en met 6 oktober een internationale wetenschappelijke conferentie over de gezondheidsrisico’s van Elektromagnetische Velden.

In de verklaring vooraf aan de conferentie wordt gesteld: ‘Volgens de huidige stand van zaken in innovatief risico-onderzoek is er nu duidelijk bewijs van zogenaamde biologische effecten van draadloze communicatie-technologieën, die kunnen variëren van een verminderd welzijn tot ernstige aandoeningen of schade aan de kwaliteit van leven en gezondheid.’

Volgens de sprekers is er voldoende bewijs dat draadloze technologie een schadelijk effect op de hersenen heeft en met name op die van kinderen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat deze EMV de beweeglijkheid van sperma vermindert, celstress geeft en kankerverwekkend is bij een blootstelling die duidelijk lager ligt dan de norm die de Nederlandse overheid veilig noemt. De ICNIRP die deze grenzen heeft vastgesteld werd door diverse sprekers leugenachtig genoemd. De reden voor deze uitspraak is dat de ICNIRP blijft vasthouden aan het uitgangspunt dat schade door EMV alleen mogelijk is als gevolg van opwarming. (bron)

Stapeling

In tegenstelling tot wat men graag zo doet voorkomen, komt 5G niet ín de plaats van de huidige 2G, 3G en 4G, maar komt het erbij. Hierbij is er sprake van een stapeling van frequenties en van elektromagnetische velden. Deze stapeling van elektromagnetische velden heeft gevolgen voor onze gezondheid. De veiligheid hiervan is niet wetenschappelijk bewezen.

Frequenties

5G maakt gebruik van hele andere frequenties (van 3500 Mhz tot 100 Ghz) dan 2G, 3G en 4G (van 800 Mhz tot 2600 Mhz). Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van deze nieuwe frequenties op mens, dier en milieu.
Er zijn toenemende wetenschappelijke aanwijzingen dat straling van eerdere generaties draadloze technieken al gezondheidsklachten veroorzaken. Deze klachten komen al voor bij een stralingsbelasting die ver onder de veiligheidsnormen (de zogenoemde ICNIRP-waarden) blijft.

Het ontstaan van ICNIRP

De blootstellingsnorm die onze overheid hanteert, is in 1953 vastgesteld door een ex-nazi-wetenschapper genaamd Herman Schwan. Dit deed hij door een zak water, op basis van fysiologisch zout en met een gewicht van 74 kilogram,  gedurende 6 minuten bloot te stellen aan een hoeveelheid oplopende straling, tot de temperatuur van deze zak met 1 graden gestegen was. Die stralingswaarde is gedeeld door een factor 2. Dit is de limiet die nu, anno 2020, nog steeds gehanteerd wordt.

Problemen met ICNIRP-norm

In Nederland en de meeste andere Westerse landen zijn de limieten voor blootstelling van burgers aan elektromagnetische straling gebaseerd op de ICNIRP richtlijnen.

Uit een studie van 2016 van Starkey blijkt dat er in deze ICNIRP guidelines een aantal belangrijke zaken niet kloppen. Er ontbreken 40 studies die DNA-beschadiging aantonen, 40 studies die laten zien dat elektromagnetische straling vrije radicalen aanmaakt in het lichaam, en 22 studies die effecten op de mannelijke vruchtbaarheid aantonen. ICNIRP is een particuliere organisatie die onze overheid adviseert. De leden van ICNIRP blijken diverse belangenverstrengelingen hebben. (bron)

Effecten 5g natuur & milieu
Natuur / ecologie

Kunstmatige elektromagnetische frequenties hebben invloed op het gehele ecosysteem. Zo bleek uit wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door de Indiase Milieudeskundige Dr. Sainuddin Pattazhy) dat gepulste elektromagnetische golven van zendmasten nabij bijenkorven het navigatiesysteem van de bijen verstoren. Ander wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door de Zwitserse Bioloog Dr. Daniel Favre) toont aan dat bijen wegvluchten, gedesoriënteerd raken en verdwalen door het signaal van mobiele telefoons. Volgens Dr. Pattazhy kan de bijenpopulatie binnen tien jaar verdwenen zijn als er nog meer zendmasten bijkomen. Gewassen zelf sterven ook af door gepulste straling van zendmasten, draadloos internet en mobiele telefonie.

Veel (trek)vogels zijn afhankelijk van aardmagnetische velden en oriënteren zich hierop. Uit wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door wetenschappers van de Duitse Universiteit van Oldenburg) blijkt dat draadloze technieken deze aardmagnetische velden verstoren. Vogels raken hierdoor gedesoriënteerd; hun interne kompas werkt niet meer.

De Spaanse bioloog Balmori plaatste in 2011 een aantal zendmasten op 140 meter afstand van een vijver, om te volgen wat er gebeurde met jonge kikkervisjes die zich ontwikkelden uit kikkerdril. De kikkervisjes die in het deel van de vijver zaten dat was afgeschermd tegen de elektromagnetische velden van de zendmast, ontwikkelden zich normaal en gelijkmatig. De kikkervisjes die in het onbeschermde deel van de vijver zaten groeiden onregelmatig, slechts 10 % overleefde.

CO2 uitstoot / enorme toename energieverbruik door datacenters

Het energieverbruik van draadloze/mobiele communicatietechnologie is gigantisch en de vele small cells van 5G zullen het energieverbruik enorm doen toenemen. In 2016 was de ICT verantwoordelijk voor 2% van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Ter illustratie: dat is meer dan vliegtuigen en luchtvaart in 2016 wereldwijd uitstootten.
De technologie die bij het 5G netwerk komt kijken maakt nog intensiever gebruik van data. Netwerk- en IT-bedrijf Cisco heeft uitgezocht dat in 2021 het wereldwijde dataverkeer zeven keer hoger zal zijn dan het in 2016 was.

Volgens professor Ian Bitterlin van de Universiteit van Leeds zal de hoeveelheid energie die nodig is voor de datacenters elke vier jaar verdubbelen. Voor de impact van het dataverkeer op het milieu, zal moeten worden betaald. De prijzen van onze internetabonnementen zullen de aankomende jaren stijgen. (bron: https://5gontwikkelingen.nl/nieuws/impact-klimaat/)

Natuur / Bomen

Bomen zijn obstakels voor het signaalbereik van 5G. Voor een goed bereik van 5G is het nodig om veel bomen te kappen. Volgens het meldpunt bomenkap is de bomenkap voor 5G al begonnen.

Effecten 5g Privacy & techniek
Crowd Control

Tijdens het Tweedekamerdebat van 6 februari 2020 vertelde Mona Keijzer, staatssecretaris EZK, dat crowd control één van de toepassingsmogelijkheden van 5G is. Zo zegt ze onder andere: “We zijn met steeds meer mensen dus het is ook van belang dat je bij grote evenementen op een snelle adequate manier kunt reageren op incidenten.”. 5G maakt het mogelijk om heel gericht een bundel straling op een groep mensen te richten om ze uiteen te drijven.

Small cells

Voor 5G zijn vele malen meer zendmasten nodig dan voor 2G, 3G en 4G. Dit komt doordat de frequenties van 5G veel minder ver reiken dan die van de reeds bestaande netwerken. Om de tientallen meters zijn hiertoe kleine zendmasten nodig; zogenaamde small cells, bevestigd aan lantaarnpalen, bushokjes en ander straatmeubilair.
Wil je om wat voor een reden dan ook geen mini-zendmast voor jouw deur? Helaas heb je op dit moment als burger geen enkele inspraak hierop.

Dekkingsgraad

Bij het veilen van de nieuwe frequenties eist het kabinet een hogere landelijke dekkingsgraad van 98%. Dat betekent dat we, in geval van een uitrol van 5G, voortdurend worden blootgesteld aan deze nieuwe frequenties.

Huawei, monopoly en privacy

Op 12 maart 2020 kopte het NRC: “5G-netwerk bouwen lukt niet meer zonder Huawei”. Het artikel vervolgde: “Huawei drukt zijn stempel op cruciale onderdelen van 5G-techniek. Zo verandert de handelsoorlog in een patentenoorlog. Nog voordat het eerste Nederlandse 5G-net in de lucht is, woedt op de achtergrond een hevig gevecht over de vraag wie de nieuwe mobiele netwerktechnologie eigenlijk bedacht heeft.”

In het Tweedekamerdebat van 6 februari 2020 zegt Thierry Baudet: “Huawei en ZTE vormen een groot beveiligingsrisico voor de nationale veiligheid en het laatste wat wij willen natuurlijk is bespioneerd worden door de Chinese overheid. Iedereen kent de beelden van de ‘mass-surveillance’ in Chinese dorpen en steden. De kunstmatige intelligentie daar is veel verder dan bij ons, maar ook de roekeloosheid, de zonder scrupules ingrijpen van de overheid in het privé-leven. Allemaal grote risico’s die verbonden zijn met de implementatie van 5G in deze fase.”.

 

Satellieten

Om het 5G netwerk compleet te maken, worden er zo’n 20.000 satellieten op een afstand van 550 km in een baan rond de aarde geplaatst, om zo een aardedekkend netwerk te creëren voor satellietinternet. Inmiddels is een groot deel van deze satellieten al waar te nemen aan een heldere nachtelijke sterren/satellieten-hemel. Ter illustratie; er zweven momenteel rond de 5000 satellieten in de ruimte waarvan er slechts zo’n 1700 nog functioneren. De rest is ruimtepuin. Helaas heeft de FCC (Federal Communications Commission) bij het verlenen van de toestemming voor deze satellieten geen rekening gehouden met de gezondheidsrisico’s voor mens, dier en milieu. Door dit wereldwijde satellietennetwerk nemen de kunstmatige elektromagnetische velden in onze leefomgeving toe.