Uitgelichte artikelen

Lees hier interessante, relevante artikelen over 5G.

Artikelen over 5G
Waar baseert de GGD zich op dat 5G niet gevaarlijk zou zijn?
___________________________
Gemeenten: gevolgen en mogelijkheden

Wat kan de gemeente doen voor haar inwoners?

Een uiteenzetting van de gevolgen van de uitrol van 5G voor gemeenten.

Aanknopingspunten om invulling te geven aan de primaire zorg voor het beschermen van de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van inwoners.

Europeans for Safe Connections (ESC)
De bezorgdheid over de ontwikkelingen van 5G heeft ertoe geleid dat een aantal EU-burgers zich verenigd heeft in de organisatie “Europeans for Safe Connections”. Deze organisatie heeft ervoor gezorgd dat het Europees burgerinitiatief Stop(((5G))) Stay connected but protected is gelanceerd waarin 23 nieuwe EU-wetgevingsvoorstellen op drie belangrijke gebieden voorgesteld worden:

·       Bescherming van het leven tegen microgolfstraling

·       Bescherming van het milieu tegen alle gevolgen van 5G en digitalisering

·       Bescherming van onze privacy, veiligheid en vrijheid

Om een Europees burgerinitiatief (ECI) te laten slagen, is het nodig dat er binnen 12 maanden 1 miljoen handtekeningen wordt gezet. Het initiatief ‘Stay connected but protected’ is in de periode 1-3-22 t/m 1-3-23 82.787 keer ondertekend en voldoet daarmee niet aan de voorwaarden van ECI.

Let’s talk about Tech; Regering start met 5G frequentieveiling ondanks serieuze waarschuwingen; nieuw rapport zeer kritisch over ICNIRP

Op 29 juni jl. is de regering gestart met de veiling van 5G frequenties. Let’s Talk About Tech heeft een persbericht naar alle media gestuurd om hen te informeren over de recente ontwikkelingen, waaronder het verschijnen van een zeer kritisch rapport over de International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Uit dit door twee Europarlementariërs uitgebrachte rapport blijkt dat de leden van de machtige ICNIRP vele banden hebben met de Telecom-industrie en dat het een wetenschappelijk bevooroordeelde standpunten inneemt. Is het wel zo slim dat de Nederlandse regering de adviezen van deze commissie één op één overneemt als veiligheidsrichtlijnen en rücksichstlos doorgaat met de uitrol van 5G?

Waarschuwingen voor aandeelhouders telecombedrijven

Mobiele telefoon- en telecombedrijven waarschuwen hun aandeelhouders voor toekomstige financiële risico’s. Een mogelijke link tussen hun producten en het ontstaan van gezondheidsschade kan niet worden uitgesloten.

Mocht deze link er in de toekomst komen, kan dit gevolgen hebben voor het mobiele telefoongebruik en kan dit leiden tot schadeclaims van slachtoffers, zo wordt gewaarschuwd. 

Waar het overgrote deel van de mobiele telefoongebruikers niet wordt geïnformeerd over de vele aanwijzingen van schadelijke gezondheidseffecten (van het mobiele telefoongebruik), blijkt dat aandeelhouders hierover wél duidelijk worden geïnformeerd.

 

Stop5GNL gaat in hoger beroep tegen uitspraak in kort geding tegen 5G

In Nederland heeft stichting Stop5GNL een kort geding aangespannen tegen de overheid met als doel de uitrol van 5G te stoppen. De Nederlandse staat is van plan om het 5G mobiele netwerk vanaf 2020 in heel Nederland uit te rollen, zonder dat het is getest op mensen, dieren en het milieu.
Op 25 mei jl. heeft de rechter Stop5GNL in het ongelijk gesteld; de overheid mag doorgaan met de voorbereidingen van de uitrol. Positief aan de uitspraak is dat de Staat geen carte blanche heeft en volgens de rechter zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Stichting legt zich niet bij deze uitspraak neer en gaat in hoger beroep.
Prof. dr. D.K.F. Meijer, voorzitter van de stuurgroep van WPEN, heeft in een verklaring aangegeven om – in een adviserende rol – wetenschappelijke ondersteuning te kunnen geven in het hoger beroep. Verder geeft WPEN aan te streven naar een formele erkenning door overheidsinstanties van de niet-thermale effecten door blootstelling aan 4G en 5G en pleit het voor het doen van meer fundamenteel onderzoek.

Het 5G appeal en het monopolie op de wetenschap

Op 13 september 2017 hebben 260 wetenschappers (PhD, professor) en artsen (MD) het 5G appeal aan de Europese Unie aangeboden en opgeroepen tot een moratorium op 5G. De wetenschappers voeren aan dat het overgrote deel van het onderzoek naar de bestaande technologie wijst op schadelijke biologische effecten als DNA schade ver onder de richtlijnen voor maximale blootstelling en dat er naar de impact van 5G op de gezondheid niet eens onderzoek is gedaan. Verder stellen zij dat de huidige veiligheidsrichtlijnen alleen de industrie beschermen en niet de gezondheid. Daartegenover houdt de Europese Commissie vol dat er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor gezondheidsschade is zolang de richtlijnen niet worden overschreden. Stoppen van de uitrol van 5G op basis van het voorzorgsprincipe acht de Europese Commissie dan ook een te drastische maatregel. Eerst moet bekeken worden hoe de nieuwe technologie toegepast zal worden en hoe de wetenschappelijke evidentie zich zal ontwikkelen.

Brief van Emeritus Hoogleraar Dick K.F. Meijer over 5G

Op donderdag 14 april jl. ontvingen alle actiegroepen en stichtingen tegen 5G implementatie, een brief van Emeritus Hoogleraar Dick K.F. Meijer van de Rijksuniversiteit Groningen met daarin een voorstel voor een gezamenlijk onderzoeksproject naar gezondheidseffecten van 4G en 5G.

De bedoeling van het voorstel is ook om de voor- en tegenstanders van de uitrol van 5G, hopelijk, wat dichter bij elkaar te brengen in een gezamenlijk onderzoeksproject. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat de huidige gremia die de stralingsnormen vaststellen een fout uitgangspunt hanteren: namelijk dat er alleen thermische (opwarming) effecten een rol zouden spelen in mogelijk schadelijke effecten van de gekozen 5G frequenties. Onderzoek toont aan dat dit onjuist is omdat non-thermische effecten uitgebreid zijn aangetoond. We spreken hiermee op dit punt de ICNIRP commissie en de Commissie EMF straling van de Gezondheidsraad uitdrukkelijk tegen.

Informatiemap 5G en Gezondheid voor gemeenten

In december 2019 heeft Let’s Talk about Tech samen met de organisaties Stop UMTS en Stichting EHS aan alle gemeenten de Informatiemap 5G en Gezondheid aangeboden. Met de begeleidende brief en deze informatiemap vragen wij Burgemeesters, Wethouders en gemeenteraadsleden zich te verdiepen in de gezondheidsrisico’s die samenhangen met 5G. Dit omdat wij verwachten dat de uitrol van de nieuwe frequenties zeer ingrijpend kan zijn.

 

 

Het 5G appeal en het monopolie op de wetenschap

Op 13 september 2017 hebben 260 wetenschappers (PhD, professor) en artsen (MD) het 5G appeal aan de Europese Unie aangeboden en opgeroepen tot een moratorium op 5G. De wetenschappers voeren aan dat het overgrote deel van het onderzoek naar de bestaande technologie wijst op schadelijke biologische effecten als DNA schade ver onder de richtlijnen voor maximale blootstelling en dat er naar de impact van 5G op de gezondheid niet eens onderzoek is gedaan. Verder stellen zij dat de huidige veiligheidsrichtlijnen alleen de industrie beschermen en niet de gezondheid. 

Eerste Witte Zone in Nederland?

Zolang wetenschappers het onder elkaar niet eens zijn over de veiligheid van straling, pleit een actiegroep ‘Culemborgs 5G Collectief’ voor een witte, 5G vrije zone in Culemborg.
De actiegroep beroept zich daarbij op het voorzorgsprincipe. Ondertussen vragen zij om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar stralingseffecten op mensen, dieren en planten
zodat precies kan worden uitgezocht welke soorten straling met welke frequenties gevaarlijk zijn en
welke stralingssoorten eventueel veilig zijn voor biologische systemen.

 

Video over 5G
Prof.dr. ir. Michiel Haas: 
Voldoende aanwijzingen gezondheidseffecten

Prof. dr. ir. Michiel Haas, oprichter en directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie en hoogleraar aan de TU Delf geeft aan dat er voldoende aanwijzingen zijn dat straling van ondermeer mobiele telefoons, zendmasten en wifi schadelijke effecten kan hebben en dat de Gezondheidsraad de Nederlandse regering zou moeten aanbevelen om voorzorgsmaatregelen te nemen. Video afkomstig van de overheidswebsite Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

Oproep wetenschappers aan VN en Wereldgezondheidsorganisatie

In mei 2015 deden ruim 200 wetenschappers een oproep aan de VN en de WHO om mens en dier te beschermen tegen elektromagnetische velden en draadloze technologie. Zij dringen bij de VN en WHO onder andere aan op het beschermen van kinderen en zwangere vrouwen, strengere regelgeving, ontwikkelen van veiligere technologie en een betere voorlichting aan bevolking over de potentiële gezondheidssrisico’s van blootstelling aan straling;

Links