Volledige petitie

In overweging nemende dat:

 • er internationaal toenemende kritiek is op het uitrollen van het 5G-netwerk en ook steeds meer inwoners van Lansingerland zich zorgen maken;
 • er wereldwijd een groep van meer dan 315 vooraanstaande artsen, wetenschappers en onderzoekers zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s van 5G en de EU om uitstel van het uitrollen van het 5G netwerk heeft gevraagd;
 • de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2011 hoogfrequente straling afkomstig van zendmasten, mobiele telefoons, wifi en andere draadloze toepassingen heeft geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend;
 • er wetenschappelijke onduidelijkheid is over de veiligheid van 2G, 3G en 4G en er toenemend wetenschappelijk bewijs is voor schadelijke effecten ervan op mens, dier en milieu;
 • er geen enkel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van frequenties die voor 5G gebruikt zullen worden;
 • er voor 5G een veelvoudaan antennes nodig is in vergelijking met 4G, waardoor om iedere ca. 100 meter een antenne/small cell bevestigd zal worden aan lantaarnpalen, stoplichten, bushokjes e.d. wat zal zorgen voor een enorme toename aan straling aangezien 2G, 3G en 4G ook operatief blijven;
 • er een enorme toename van straling zal zijn, omdat er sprake zal zijn van stapeling van 5G bovenop de bestaande 2G, 3G en 4G netwerken;


vragen ondertekenaars van deze petitie de gemeente Lansingerland:
 

 1. het voorzorgsbeginsel toe te passen en geen 5G en andere nieuwe zendfrequenties in de gemeente Lansingerland te testen of in gebruik te nemen. Er zijn voldoende redenen voor onrust over de mogelijke gezondheidsgevolgen van 5G. Zolang er wetenschappelijke onzekerheid is over de gezondheidseffecten en zolang er geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs is dat de frequenties en zendsterkten veilig zijn voor mens, dier en milieu, zijn ook lokale politici verplicht om in naam van het voorzorgsbeginsel de inwoners van hun gemeente hiertegen te beschermen. Afwezigheid van bewijs is immers geen bewijs van afwezigheid van risico’s;
   
 1. ​ een duurzaam antennebeleid te ontwikkelen;
 • waarin de gemeente haar zorgplicht serieus neemt en waarin de adviezen van Resolutie 1815 van de Raad van Europa betreffende o.a. het voorzorgsbeginsel, voorlichting en bescherming van kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en elektrogevoeligen serieus in overweging worden genomen;
 • waarin het recht van burgers op inspraak op zenderplaatsing geborgd wordt, zodat de locatie van zendmasten (ook lager dan 5 meter) en small cells (ook lager dan 0,5 meter) niet éénzijdig wordt bepaald door de belangen van telecombedrijven, maar waarbij omwonenden, milieuorganisaties en ook de gemeente zelf meer invloed kunnen uitoefenen. (Deze inspraakmogelijkheidis nu zeer gering, maar de nieuwe omgevingswet in 2021 biedt mogelijkheden op uitbreiding daarvan.)
 1. met spoed bezwaren in te dienen tegen de uitrol van 5G bij de verantwoordelijke minister en staatsecretaris, dit vanwege:
 • het ontbreken van de nodige onafhankelijke (niet door de industrie gefinancierde) wetenschappelijke onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische straling op alle levende organismen op de korte en lange termijn;
 • het hanteren van verouderde stralingsnormen;
 •  de verminderde privacy (controle staat);
 1. met spoed een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad en de inwoners van Lansingerland te organiseren, waarbij de voor- en nadelen van 5G besproken worden;
 1. stralingsgerelateerde gezondheidsklachten van haar inwoners serieus te nemen, te registreren voor meer inzicht en door te sturen naar het RIVM;
 1. om deskundigheidsbevordering bij gemeenteambtenaren middels overleg met externe onafhankelijke deskundigen.